logga201208

Historik

Historik över Sjöbodvikens samfällighetsförening
tidigare Lungers fritidsområde (Lunger 2:48 m fl)

Sjölunda gemensamhetsförening och samfällighetsförening tillkom 1980. Den första styrelsen valdes i augusti 1980 och var representanter för dåvarande Magnus Idar AB i Norrtälje. Den ende privata tomtägaren som då deltog var dåvarande ägaren till Lunger 2:102. Under 1980 tillkom även Norra Lungers samfällighetsförening vars uppgift var att förvalta vägen från byn ner till bybornas båthusområde.
 

Hela anläggningen av området med vägar, ledningar, båthamnar m m skedde under åren 1975-1979. Senare har vissa förbättringar och iståndsättningar skett av Domänverket som 1979 köpte AB Credentia med dotterbolaget Magnus Idar AB. I förvärvet ingick dock inte sex tomter som tidigare ägaren Idar hade sålt redan i slutet av 1070-talet. Domän sålde efter några år AB Credentia men behöll ett antal mark- och exploateringsområden, varav Lunger är ett av dessa.
 

Bland annat på grund av dåvarande lågkonjunktur satte tomtförsäljningen inte fart förrän 1987 då Domän engagerade Team Boros försäljningsorganisation. Under 1987 såldes 17 tomter, 1988 såldes 10 tomter, 6 tomter såldes under 1989 och en tomt 1990. Under perioden 1991-92 såldes 30 tomter med hjälp av Per Bjelken AB. För närvarande är alla tomter sålda. Området är anslutet till kommunalt huvudnät för vatten och avlopp.
 

Föreningen bytte år 2009 namn till Sjöbodviken då två fastigheter med namnet Sjölunda finns i närområdet och namnförväxlingen har varit besvärande. I samband med namnbytet fick samfälligheten också nya stadgar.
 

Samfälligheten har att förvalta fastigheterna Lunger 2:38, 2:48 t.o.m. 2:109 samt 2:113 t.o.m. 2:125 i Arboga kommun och omfattar i dag vägnät, VA-anläggning, badplats samt båtplatser inom Lungers fritidsområde.
 

För huvudvägen mellan Lungers samhälle och båthusen ansvarar Lungers vägförening där Sjödbodvikens samfällighet är en av medlemmarna.