logga201208

För att vi ska behålla våran trevliga miljö på våra gemensamma utrymmen, finns ordningsregler som vi alla förväntas repektera.


Trivsel- och ordningsregler för Sjöbodvikens Samfällighetsförening

1.  Försäljning av fastighet
Försäljning av fastighet ska senast en månad efter tillträdesdatum rapporteras av säljaren till ordföranden eller kassören med uppgift om köparens namn, adress och telefonnummer. Säljaren ska meddela den nya fastighetsägaren att medlemskap i samfällighetsföreningen är obligatoriskt, upplysa om föreningens stadgar och regler samt kontaktpersoner.
 
Avgiften till föreningen är f.n. 2 000 kr/år och 500 kr/år till underhållsfonden för VA/Väg per fastighet. Genom att deltaga på vårens respektive höstens årligen återkommande städdag återfås 300 kr/tillfälle och fastighet, och för gräsklippningen 300 kr/tillfälle.
 
2.  Brevlådor
Brevlåda till föreningen finns på planket närmast anslagstavlan. Här går det utmärkt att lämna förslag till styrelsen, motioner eller övriga synpunkter.
 
Nytillkommande brevlådor uppsättes under aktuell gatuadress och i nummerföljd.
 
3.  Anslagstavlor
Anslagstavlor finns i anslutning till brevlådeplanket för interna och externa annonsörer samt för årsmötesprotokollet samt bredvid dörren till redskapsboden.  
 
4.  Redskapsbod
Förenings redskapsbod, som innehåller bl.a maskiner för röjning och gräsklippning samt bränsle till dessa, finns bakom brevlådorna. Maskinerna är endast avsedda för arbeten på allmänningsområdena och ej på privata tomter. Nycklar till boden innehas av föreningens styrelsemedlemmar. Låntagare för in lånet i liggare i boden.
 
5.  Sophanteringen
Sophanteringen är centraliserad till en gemensam byggnad på infartsvägen ett tiotal meter före brevlådorna. Här finns tunnor för brännbara och komposterbara hushållssopor. VafabMiljö levererar påsar för matavfall endast en gång per år, om påsarna tar slut måste varje hushåll själva hämta påsar på Arboga Återbruk. 
 
Lämning av glas-, plåt, plast-och kartongförpackningar samt tidningar sker vid ICA-affären i Lunger. Övrigt avfall lämnas lämpligen på återvinningstationen i Arboga.
 
Vår sophämtning sköts av VafabMiljö Kommunalförbund, telefon 020-120 22 20. Sommarabonnemang 1/5 – 30/9 eller helårs dito skall tecknas av sommar- respektive helårsboende.
 
6.  Elnät och elhandel
Elnätet ägs av Mälarenergi med närmaste kundcenter i Västerås telefon 021-39 50 50. Elleverans får tecknas hos valfri leverantör.
 
7.  Vattenförbrukning
Vattenförbrukningen mäts individuellt för varje hushåll. Arboga kommun debiterar föreningen dels för en fast avgift per förbrukare (2023 = 885 kr/fastighet), dels för förbrukningen (2023 21:50 kr/ m3). Fast avgift och individuell förbrukning faktureras från föreningen till medlemmarna en gång per år, där även ett förskott på 50 % av föregående års förbrukning faktureras samtidigt.
 
8.  Vatten och avlopp
VA-ledningar vid / i våra vägar tillhör föreningens ansvarsområde. Tomtägarnas ansvar börjar innanför tomtgränsen efter serviceventil. För att snabbt kunna reparera skadad ledning/ventil krävs fri tillgång till dessa. Samfälligheten återställer eventuella skador på tomtmark.
 
Tomtägare bör ”motionera” dvs stänga/öppna sin serviceventil varje år. Avstängningsnyckel hänger på förrådsboden. Vid längre frånvaro och speciellt vintertid bör serviceventilen vid tomtgränsen vara stängd, för att undvika vattenskador på grund av sönderfrusna ledningar.
 
Om skador uppstår på vatten och eller spillvattenledningar vid nyanslutning av fastighet skall fastighetsägaren stå för de uppkomna kostnaderna för reparation av skadorna.
 
9.  Vägarna
Vägarna på området, utom Sjölundavägen, underhålles av föreningen. Sjölundavägen ingår i Norra Lungers Samfällighetsförening i vars styrelse vi finns representerade.
 
Avgiften till Norra Lungers Samfällighetsförening faktureras årligen av vägföreningen till fastighetsägarna, avgiften bestäms vid vägföreningens årsstämma.
 
Sladdning och snöröjning köpes upp av externa entreprenörer medan saltning och mindre reparationer av vägbanan sker av medlemmarna. Salt och väggrus hålles tillgängligt vid redskapsboden. Fri sikt över väg innebär att nedhängande grenar upp till 4,6 m över vägbanan måste klippas bort.
 
10.  Badplatsen
Badplatsen med badbrygga iordningställes/upptages i samband med våra städdagar. Dykning från badbrygga och övriga bryggor är förbjuden.
 
Det är endast tillåtet att låta hundar bada när ej andra badgäster finns på plats.
 
11.  Båtplats
Båtplats tillhandahålles i mån av tillgång för ägare av bebyggda tomter mot en avgift av f.n. 200 kr/år. Andrahandsuthyrning av båtplats är ej tillåten.
 
Båtägare ansvarar att ankringsboj och vid behov fendrar används, för att inte skada bredvidliggande båtar. Båtbryggorna underhålles normalt i samband med vårens städdag.
 
Nycklar till stoppstolpen kan vid behov kvitteras ut hos styrelsen mot en mindre depositionsavgift.
 
Den båtupptagningsplats som finns vid stranden är den som skall användas av föreningens medlemmar. Den vid båthusen tillhör Båthusföreningen och får inte användas av föreningens medlemmar.
 
12.  Bouleplan
Bouleplan finns i anslutning till badet. Medtag gärna kratta så att ni kan släta till planen efter avslutade övningar.
 
13.  Grillplats
Grillplats finns i anslutning till piren. Lämna den som ni vill finna den själva. Kol och ved medtages av brukaren. Den som använt grillplatsen måste säkerställa att glöden slocknat och att ingen brandrisk föreligger innan platsen lämnas.
 
14.  Eldning
Eldning av ris och kvistar får ske på den egna tomten under perioden 1okt.- 30 april. Eldning skall alltid ske under bevakning och vid rätt vind så att ingen drabbas av störande rök. Informera gärna dina närmaste grannar innan igångsättning.
 
15.  Gräsklippning
Gräsklippning av piren, parkeringsplatsen vid badet och anslutningsvägen från stoppstolpen sker normalt varannan vecka under sommarhalvåret av föreningens medlemmar.
 
Efter utförd gräsklippning enligt upprättat schema återfås 300 kr/tillfälle och fastighet.
 
16.  Trädavverkning
Trädavverkning på våra allmänningsområden får ej göras utan styrelsens godkännande. Allmänningarna är klassade som parkmark. Sly på allmänningsområden får rensas av enskilda medlemmar genom lån av föreningens röjsåg.
 
Sly som avverkats på privata fastigheter får inte läggas på föreningens mark, utan ska tas om hand av varje fastighetsägare på egen tomt.
 
17.  Diken och vägtrummor
Diken och vägtrummor i anslutning till våra vägar underhålles av föreningen. Dock förväntas varje tomtägare hålla rent vägdikena från sly framför sin fastighet.
 
18.  Hastighetsbegränsning
Hastighetsbegränsning 30 km/h gäller i hela området året runt. Det finns många barn i området speciellt under sommaren.
 
19.  Fiske
Fiske med handredskap är fritt i Hjälmaren. Föreningen och dess fastighetsägare har ej rätt till kräftfiske i sjön.